Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Sopimusehdot

Viimeksi päivitetty: 11.03.2017

Y-tunnus: 2823017-4

Summarum Media Oy:n verkkopalveluiden käyttöä koskevat yleiset ehdot

Käyttämällä Summarum Media Oy:n (”Summarum”) ylläpitämien internetsivustojen yhteydessä tarjottavia palveluita (yhdessä ”Palvelu”), sitoutuu käyttäjä (”Käyttäjä”) noudattamaan  Summarumin yleisiä verkkopalveluiden käyttöä koskevia ehtoja (”Yleiset Ehdot”).

Palvelun sisältö

Palvelun avulla Käyttäjä voi jättää keskitetysti hakemuksen (”Hakemus”) ja vastaanottaa puhelinliittymiä tai mobiililaajakaistoja koskevia tarjouksia (”Tarjoukset”) Summarum Media Oy:n yhteistyökumppaneilta (”Yhteistyökumppanit”). Palvelun puitteissa Summarum vastaanottaa hakijan tiedot ja lähettää tälle yhteistyökumppaneiden tarjouksia noin kaksi kertaa kuukaudessa sekä välittömästi vastaanotettuaan hakemuksen.

Käyttäjä voi vapaasti tehdä, tai olla tekemättä, Tuotetta koskevan sopimuksen kenen tahansa Yhteistyökumppanin kanssa. Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Summarumilla ei ole velvollisuutta lähettää Käyttäjälle tarjouksia. Summarum tai Yhteistyökumppani eivät ole velvollisia perustelemaan millään tavoin Hakemusta, sen eteenpäin lähettämistä tai Tuotteen tarjoamista koskevaa päätöstään.

Palvelu on Käyttäjälle maksuton. Tämä Summarumin ja Käyttäjän välinen sopimus on voimassa toistaiseksi.

Suostumus ja Käyttäjää koskevat tiedot

Käyttäjä valtuuttaa Summarum Media Oy:n ja Yhteistyökumppanit tekemään Tuotteen myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä Käyttäjästä. Valtuutus koskee muun ohella Käyttäjän työsuhdetta, luottotietoja, väestörekisteritietoja, verotietoja ja muita lainoja koskevia tarkistuksia. Summarumilla on oikeus tehdä käyttäjästä nämä kyselyt milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Summarum sitoutuu käyttämään Käyttäjän tietoja yksinomaan näissä Yleisissä Ehdoissa kuvatulla tavalla.

Tuotteen tarjoaminen ja sitä koskevat ehdot

Summarum ei itse tarjoa Tuotteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä, vaan vastaanottaa Hakemuksen ja lähettää sen perusteella käyttäjälle Tarjouksia.

Tuotteen tarjoaa Yhteistyökumppani, ja mahdollinen Tuotetta koskeva sopimus tehdään aina Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä. Summarum ei missään tapauksessa ole Tuotetta koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa Tuotteesta, Tuotetta koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

Henkilötietojen käsittely

Summarum käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja muutoinkin huolehtii Käyttäjän yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa Summarumille oikeuden käsitellä Käyttäjän henkilötietoja sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja Summarumin kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille sekä Suomessa että ulkomailla.

Henkilötietoja käsitellään Palvelun toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan Käyttäjältä. Summarum käyttää käyttäjärekisteriään myös käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää Summarumia käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Summarumin henkilölle ([email protected]).

Käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Summarum oma-aloitteisesti tai Käyttäjän vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Summarumin henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Summarumin verkkosivuilla.

Henkilötietojen säilyttäminen ja henkilötietojen tallentaminen

Summarum Media Oy tallentaa rekisteriinsä käyttäjän sähköpostin ja hakemuksen tiedot. Tietoja säilytetään, kunnes Käyttäjä pyytää tiedot poistettavaksi.

Vastuurajoitus

Palvelu tarjotaan Käyttäjälle sellaisena kuin sen on. Summarum ei ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, Summarum:in mahdollisesti tekemistä tarjouksista, Tuotteista, Tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Summarum ei ole miltään osin vastuussa mistään Käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvasta rahaa tai mainetta koskevasta menetyksestä, tai Palvelun tai sen viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Sopimuksen irtisanominen

Käyttäjällä on koska tahansa oikeus irtisanoa välittömästi sopimuksensa Summarumin kanssa ilmoittamalla siitä Summarumille. Summarum poistaa tällöin henkilön tiedot reskisteristään.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuskohdan ehdot koskevat yksinomaisesti Sopimusta Käyttäjän ja Summarumin välillä. Mahdolliseen Tuotetta koskevaan sopimukseen ja sen irtisanomiseen Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja.

Muut ehdot

Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Käyttäjälle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla hänelle sopivista Tarjouksista.

Summarumilla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin Käyttäjää kuulematta.

Käyttäjän ja Summarumin väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Käyttäjä on tietoinen, että tahallisesti virheellisten tietojen antaminen voi johtaa muun ohella rikoslain mukaiseen petossyytteeseen.

Puhelinliittymat.fi rekisteriseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

Rekisterinpitäjä

Summarum Media Oy

Y-tunnus: 2823017-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aki Abe

[email protected]

Rekisterin nimi

”Puhelinliittymat.fi” on Summarum Media Oy:n markkinointirekisteri.

Rekisteröityjen ryhmä

Puhelinliittymat.fi-palvelun kautta lainaa hakevat henkilöt ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään markkinointiin ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten asiakkaan tietojen ylläpitoon, lainahakemusten esikäsittelyyn ja tämän osalta tarvittavien tietojen jakamiseen rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville lainanantajille, sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Asiakasviestinnän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi häntä koskevia tietoja analysoimalla. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja rekisterinpitäjän palvelussa lainaa hakeneista henkilöistä:

  • Yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot).
  • Käyttäjän antamat Hakemukseen liittyvät tiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

 

Kävijäseuranta

Sivustolla käytetään eri ohjelmistoja kävijäseurantaa, mainonnan seurantaa, mainonnan uudelleenkohdistamista ja sivuston käytettävyyden parantamista varten:

  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Heap Analytics
  • Adform
  • Twitter
  • Facebook
  • Hotjar
  • LinkedIn

Nämä voivat tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla. Tämä tapahtuu tavallisesti Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa.

Verkkoselaimen asetuksista voit myös tyhjentää selaimen tallentamat evästeet.

Edellämainitut palvelut tallentavat dataa eri puolilla maailmaa sijaitseviin palveluihin.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimassa tavalla rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.